FORMOSA HA TINH STEEL PLANT

Project title Formosa Ha Tinh Steel Plant
Venue Vung Ang Economic Zone, Ky Long Ward, Ky Anh Town, Ha Tinh Province
Client Hung Nghiep Formosa Ha Tinh Steel Company
Project scope  

- Perform maintainance and calibration for valve motors of HG1 & HG2 boilers

- Perform maintenance and calibration for instrumentation equipment of HG1 & HG2 boilers- Bảo dưỡng và hiệu chỉnh các thiết bị đo lường điều khiển của lò HG1 & HG2