23. Dự án Nhiệt điện Thái Bình 1

1. Tên dự án: Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1
2. Địa chỉ: xã Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
3. Khách hàng: Marubeni Corporation; Fuji Electric Vietnam Co., Ltd; HSing Sheng Engineering Co., Ltd; Mins Control Systems Solution Pte. Ltd; Jurong Engineering Limited; TPSC Vietnam Co., Ltd; Kawasaki Heavy Industries, Ltd
4. Nội dung công việc:
- Xử lý nước thải, phân tích mẫu nước.
- Cung cấp nhân lực cho công việc Loopcheck lò hơi.
- Cung cấp thiết bị, phụ kiện thay thế cho biển hiệu KKS.
- Cung cấp hóa chất cho tổ máy 2.
- Cung cấp dịch vụ hiệu chỉnh thiết bị đo.