20. Dự án Lọc dầu Nghi Sơn

1. Tên dự án: Dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
2. Địa điểm: Khu công nghiệp Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
3. Khách hàng: Công ty TNHH Kỹ thuật Daemyung & Tập đoàn Lilama
4. Nội dung công việc:
- Cung cấp dịch vụ và thực hiện tất cả các công việc, các dịch vụ, thiết bị và nguyên vật liệu cho gói INT3 (Daemyung)
- Thực hiện công việc hiệu chuẩn và kiểm tra mạch vòng cho gói INT2 (Lilama)