19. Dự án Nhà máy Khí lỏng Việt Nam

1. Tên dự án: Dự án Nhà máy Khí hóa lỏng Việt Nam
2. Địa điểm: Khu công nghiệp Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
3. Khách hàng: Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam.
4. Nội dung công việc:
- Cung cấp nguyên vật liệu, các dịch vụ và lắp đặt.